تنم می خارد و جانا! بیا خاریدنش با تو

دهانم کج شده ای دل! بیا سرویس آن با تو

ز بی پولی و بی کاری هوس بر اختلاسم شد

اگر صاف است دستانم بیا کج کردنش باتو

سرم را دوش می شستم به زیر دوش با شامپو

اگر بویش پسندد نیست قرمه سبزی اش با تو

خرم را گر تو دیدی بود  ماتحتش دمی گنده

بکن از کره گی آن را  جواب مادرش با تو

::حمید::ربیعیان::نجف آبادی::

منبع : بلغوریات |بیا با تو!
برچسب ها :